VOF

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA (VOF)

De VOF is de eenvoudigste vennootschapsvorm, het is een personenvennootschap met als maatschappelijke doel een burgerlijke of commerciële activiteit uit, te oefenen onder een firmanaam.
Er is door de wet geen minimumkapitaal bepaald. Toch wordt deze vorm weinig gebruikt, ondanks de beperkte formaliteiten (bv. oprichting mogelijk via formele akte), dit is het gevolg van de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten.

Enkele kenmerken:

 • alle beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen;
 • de vennootschap wordt ontbonden door het overlijden van een vennoot;
 • de vennoten kunnen hun aandeel niet verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoot.

De hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid voor de verplichtingen van de vennootschap geldt wanneer minstens 1 vennoot getekend heeft en de verbintenissen onder gemeenschappelijke naam aangegaan zijn.

De oprichting vereist geen authentieke akte, maar kan gebeuren door middel van een onderhandse akte, die wordt geregistreerd. Alle handelsdocumenten die uitgaan van de VOF moeten duidelijk vermelden dat het deze vennootschapsvorm betreft. U dient een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie neer te leggen binnen 15 dagen na de opmaak van de definitieve akte. De griffie zal zorgen voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Er is geen minimumkapitaal vereist, maar de vennoten moeten inbrengen waartoe ze zich in de statuten hebben verbonden.

Voordelen

 • Er is geen notariële akte vereist bij de oprichting (een onderhandse akte volstaat);
 • er is geen minimumkapitaal vereist;
 • weinig gereglementeerd en dus grote vrijheid bij opmaak van de statuten;
 • de aandelen zijn niet overdraagbaar zonder akkoord van de andere vennoten (familiaal karakter blijft behouden);
 • beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken;
 • lage oprichtings- en werkingskosten;
 • de ‘inbreng’ kan uit arbeid bestaan.

Nadelen

 • De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk;
 • het faillissement van de VOF kan het faillissement van de vennoten tot gevolg hebben;
 • moeilijk uit te treden als aandeelhouder (gevolg van de beperkte overdraagbaarheid van de aandelen;
 • alle handelsdocumenten moeten vermelden dat het om een VOF gaat.

Deze vennootschapsvorm is vooral interessant als samenwerkingsvorm tussen personen met vrije beroepen. Ook ingeval van een zelfstandig bijberoep of een joint venture kan zij interessant zijn.

Hervorming van het vennootschapsrecht: VOF blijft bestaan

De VOF zal na de hervorming van het vennootschapswetboek blijven bestaan. Ze zal haar karakter van vennootschap met rechtspersoonlijkheid, maar zonder beperking van aansprakelijkheid behouden.